NGHIÊN CỨU KINH THÁNH

Chuyên mục Nghiên Cứu Kinh Thánh bao gồm các bài viết về việc nghiên cứu, tìm hiểu Kinh Thánh và có sự liên hệ tới sự áp dụng thực tế vào đời sống hằng ngày của Cơ Đốc nhân.