Mục vụ Tiên Phong hiện đã xuất bản các đầu sách Cơ đốc như: Đừng lãng phí cuộc đời; Giá trị cốt lõi; Tin Lành là gì; Chúa Giê-xu là ai….

Mục vụ Tiên Phong chuyển ngữ và xuất bản tài liệu Cơ Đốc cho người Việt để rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời vì sự vui mừng của người Việt, đặc biệt là qua sự chịu khổ, trong Đức Chúa Jêsus Christ

Đời Sống Cơ Đốc

Nhìn Thấy và Say Mê Jesus Christ

99,000

Đời Sống Cơ Đốc

Chúa Thật Như Lời

99,000

Đời Sống Cơ Đốc

Tin Lành là gì?

35,000

Đời Sống Cơ Đốc

Giá trị cốt lõi

149,000

Đời Sống Cơ Đốc

Đừng lãng phí cuộc đời

149,000